Avís legal

1. INTRODUCCIÓ I DADES.

El present es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la Web de BLISTERSUITE (en endavant, BLISTERSUITE, ubicada a la URL www.blistersuite.com i registrada per Uniticum S.L, amb CIF B66875683 i domicili al Cr/ Dr. Antoni Pujadas, 12 Át.2 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Per comunicar-se amb BLISTERSUITE directa i efectivament, podrà ficar-se en contacte mitjançant el correu electrònic com.bs@blistersuite.com.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Les presents condicions generals (en endavant les Condicions Generals) regulen l’accés als continguts (en endavant els Continguts) i tots els serveis (en endavant els Serveis) oferts per BLISTERSUITE per mitjà de su web http://cat.blistersuite.es, inclosos els comentaris de noticies i articles, Bitàcores, chats i qualsevol altre, així com la utilització dels mateixos pels usuaris (tindrà la condició d’usuari qui accedeix als Continguts i/o utilitzi els Serveis, en endavant els Usuaris. No obstant, BLISTERSUITE es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc Web i dels Serveis, així com també les condicions requerides per l’accés i/o utilització. L’accés i utilització dels Continguts y Serveis després de l’entrada en vigor de les modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació de les mateixes.

2.2. No obstant, l’accés a determinats continguts i l’ús de determinats serveis poden trobar-se sotmeses a determinades condicions particulars, que, segons el cas, substituiran completaran i/o modificaran les presents condicions generals d’ús, i en cas de contradicció, prevaldran els termes contradictoris de les condicions particulars sobre les condicions generals.

Abans d’utilitzar, reservar i / o contractar aquests productes o serveis específics oferts per BLISTERSUITE, l’usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per BLISTERSUITE. La utilització, reserva i/o la contractació d’aquests productes o serveis específics, implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen a la versió publicada per BLISTERSUITE en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i / o contractació.

2.3. L’accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari del present Avís Legal i les Condicions d’ús que inclou.

En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

3. ACCÉS

3.1. L’accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats per http://cat.blistersuite.es té caràcter gratuït, si bé, algun dels Serveis i Continguts oferts per BLISTERSUITE a tercers poden estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, la qual cosa s’especificarà en les seves pròpies condicions generals de contractació.

3.2. Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec , d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

3.3. L’accés i navegació a través del lloc web no requereix registre.

4. DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

El present lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

BLISTERSUITE, per si o com a cessionària o llicenciatària, està autoritzada o és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, fent expressa reserva dels mateixos, ja que queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública en tot o en part dels mateixos, en cap forma ni per cap mitjà sense comptar amb l’autorització prèvia de BLISTERSUITE, tot això de conformitat amb el que preveu l’article 32.1 del Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari s’abstindrà d’emprar qualsevol sistema o dispositiu capaç d’accedir o alterar la configuració del lloc web o el seu sistema de seguretat.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Lloc Web impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de BLISTERSUITE

5. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

5.1. L’Usuari es compromet a utilitzar els Serveis proporcionats per http://cat.blistersuite.es de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els Serveis amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en les condicions generals.

5.2. L’Usuari està d’acord i té present que en els serveis de comentari del Bloc, enviament d’informació a través de formulari de contacte, així com qualssevol altres que permetin la publicació de les opinions dels Usuaris, no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els Serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no utilitzar-los per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei.

5.3. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia i a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels Serveis proporcionats per http://cat.blistersuite.es, informacions, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:

 • (A) incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
 • (B) de qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i / o en els tractats internacionals i/o a la resta de l’ordenament jurídic;
 • (C) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes;
 • (D) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat;
 • (E) incorporin missatges delictius, violents o degradants;
 • (F) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
 • (G) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • (H) es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 • (I) violin els secrets empresarials de tercers;
 • (J) siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • (K) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • (L) provoquin per les seves característiques (com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament dels Serveis.

Responsabilitat per danys y perjudicis.

L’Usuari respondrà de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut de les presents Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització dels Serveis.

6. LLICENCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En el cas que l’usuari envia informació de qualsevol tipus a BLISTERSUITE a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats a tal fi en la pròpia Pàgina, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

6.2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a BLISTERSUITE per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES.

BLISTERSUITE no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts o productes; (iii) l’absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web; (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que BLISTERSUITE estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

No obstant això, BLISTERSUITE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a BLISTERSUITE perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

BLISTERSUITE no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels Serveis. BLISTERSUITE tampoc garanteix la utilitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament accedir a les diferents pàgines web que formen el servei de notícies, ni que a través del mateix es puguin difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades o continguts o accedir a informacions, dades o continguts difosos o posats a disposició per tercers.

BLISTERSUITE no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels Serveis, i de l’accés als Continguts i a les suspensions del servei i, en particular, encara que no d’un manera exclusiva, a les limitacions temporals en l’accés a les diferents pàgines web del servei de comentaris. BLISTERSUITE podrà en qualsevol moment suspendre temporal o definitivament qualsevol Servei.

BLISTERSUITE no assumeix cap responsabilitat ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

BLISTERSUITE no assumeix cap responsabilitat respecte a la veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat, actualitat, fiabilitat i / o utilitat dels Continguts.

BLISTERSUITE no assumeix cap responsabilitat pel contingut o serveis que existissin en enllaços als quals es pogués accedir des del lloc web.

Utilització dels Serveis baix l’exclusiva Responsabilitat de l’Usuari.

L’Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús dels Serveis té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tenint en compte la naturalesa d’aquests Serveis, el contingut dels missatges publicats a través dels mateixos expressa únicament l’opinió del seu autor. BLISTERSUITE no garanteix l’exactitud, integritat o utilitat de qualsevol missatge, pel que en cap cas serà responsable del contingut dels mateixos.

L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Lloc Web serà efectuada amb fins estrictament particulars, el que suposa que queda prohibit que l’Usuari autoritzi a tercers l’ús total o parcial del lloc web o que introdueixi o incorpori com una activitat empresarial pròpia els Continguts i els Serveis.

Exclusió de garanties i exoneració de responsabilitat per l’utilització dels Serveis pels Usuaris

BLISTERSUITE no té obligació de controlar la utilització que els Usuaris fan dels Serveis. En particular, BLISTERSUITE no garanteix que els Usuaris utilitzin els Serveis de conformitat amb aquestes Condicions Generals, ni que ho facin de forma diligent. BLISTERSUITE tampoc té l’obligació de verificar la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris. En qualsevol cas, conserva les dades i informació que la legislació en vigor li exigeix.

Limitació en l’Utilització dels Serveis

BLISTERSUITE es reserva el dret a denegar la utilització dels Serveis i a retirar les informacions, dades i continguts difosos o posats a disposició de tercers a través de qualsevol d’aquests Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin aquestes condicions Generals. BLISTERSUITE podrà eliminar aquells missatges que consideri inapropiats, fora de context o que no tenen continuïtat amb la notícia.

8. ENLLAÇOS

8.1 Enllaços a altres pàgines Web

En cas que en el Lloc Web, l’Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. BLISTERSUITE no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, BLISTERSUITE no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament BLISTERSUITE als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre BLISTERSUITE i el responsable del lloc web aliè.

8.2 Enllaços a altres pàgines Web amb destínació al lloc Web

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc Web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d’atenirse a les següents estipulacions:

 • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL de la pàgina del lloc web que enllaç i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina del lloc web que es enllaç. En cap cas, llevat que BLISTERSUITE ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.
 • A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que BLISTERSUITE ha autoritzat aquest enllaç, llevat que BLISTERSUITE ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de BLISTERSUITE i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
 • BLISTERSUITE no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

BLISTERSUITE no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. BLISTERSUITE no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat de seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Ús de galetes

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies , cliqueu l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

CatalanSpain